Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Naszym celem jako administratora danych jest rzetelne informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie w związku z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. ROBOPLAST przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ROBOPLAST jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Poniżej wskazujemy dane ROBOPLAST jako administratora danych osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych jest ROBOPLAST Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Samorządowej 12 w Radomiu. Nasz e-mail to info@roboplast.com a numer telefonu kontaktowego +48 389 40 18. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

W jaki sposób ROBOPLAST przetwarza dane?

Chcąc zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których ROBOPLAST przetwarza dane osobowe, dbamy o to, aby wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy dane osobowe?

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług ROBOPLAST mamy do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania w zależności od celu przetwarzania. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez ROBOPLAST. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą ADO obligować do przetwarzania danych przez określony czas (np. 5-letni obowiązek archiwizacyjny dotyczący dokumentów przechowywanych w celach podatkowych), okres, który jest niezbędny do obrony interesów ADO. Nigdy nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z ADO oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
  2. wykonywania ustawowych obowiązków ADO, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków ADO, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
  3. kontaktowania się z osobami, których dane zostały przekazane ADO na potrzeby należytego wywiązania się z zawartej umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków; także art. 6 ust. 1 lit. f RODO kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić jej wykonanie. Jeśli podanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych to ADO nie musi posiadać innej przesłanki legalizującej takie przetwarzania np. zgody.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a ROBOPLAST ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które ROBOPLAST przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

·         podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

·         podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz ROBOPLAST

·         pozostali podwykonawcy ROBOPLAST, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta ROBOPLAST, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy

·         firmy windykacyjne

·         audytorzy i doradcy prawni

·         organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie niezbędne dla osiągnięcia danego celu. Dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

W związku z działalnością ROBOPLAST nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ROBOPLAST jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych,
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@roboplast.com Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Czy mamy wpływ na informacje zawarte na innych stronach www?

Jeśli na stronie internetowej ROBOPLAST znajdą się odnośniki do innych stron www, to zasady zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach. ROBOPLAST nie ma na nie wpływu i nie jest odpowiedzialny za ich polityki i procedury działania.

Czy chronimy zdjęcia i filmy, które zamieszczamy?

Na stronie ROBOPLAST zamieszczamy zdjęcia i filmy promocyjne. Wszystkie dane wizerunkowe tam zawarte są przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym zgody osób, których dane dotyczą. Zdjęcia towarów i filmy przedstawiające rozwiązania technologiczne wykorzystywane w ROBOPLAST stanowią naszą własność i nie mogą być wykorzystywane do promowania odrębnej marki, ani w żaden inny sposób bez naszej uprzedniej zgody.

Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Informacje na ten temat są zamieszczone oddzielnie tutaj.

Czy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa czy nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.